Αποδοχή όρων συμμετοχής, όρων χρήσης και λήψης προσωπικών δεδομένων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Έχω λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο έργο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων όπως ορίζονται στο Νόμο 4551/2018 και στη σχετική ΚΥΑ
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης των Πληροφοριακών Υποδομών της δράσης.
  • Εξουσιοδοτώ τον εξυπηρετητή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προσπελάσει τα παρακάτω στοιχεία που πρόκειται να ληφθούν και να αποθηκευτούν στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων», όπως αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:
  • Στοιχεία Επιχείρησης: Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Είδος Επιχείρησης (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο), Ένδειξη εάν ο Α.Φ.Μ. είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος, Περιγραφή μορφής Νομικού Προσώπου / Νομικής Οντότητας, Ημερομηνία Έναρξης Επιχείρησης
  • Στοιχεία έδρας επιχείρησης (ΤΚ – Νομός – Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδό κατοικίας)
  • Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης (ΚΑΔ)
  • Στοιχεία Υποκαταστημάτων
  • Στοιχεία Οχημάτων
  • Φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω
Αποδοχή και συνέχεια
Ακύρωση