Αποδοχή Όρων Συμμετοχής στο Μ.Ι. Καυσίμων για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και στις οικείες διατάξεις της ΚΥΑ του ΜΙ Καυσίμων, δηλώνω ότι:

  • Αποδέχομαι τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, την ενημέρωση για την πορεία της αίτησής μου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δήλωσα σε αυτή και τη χρήση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται τη δράση για τις δέουσες διοικητικές ενέργειες.
  • Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής μου στη δράση καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ’αυτήν είναι ακριβή και αληθή.
  • Έχω λάβει πλήρη και σαφή γνώση των όρων της Δράσης.
  • Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες αρχές.
  • Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής στη δράση με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS.
  • Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από τις αρμόδιες για τη δράση αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής επέχουν θέση επίσημης κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.
  • Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών ή ψευδών στοιχείων είτε στην αίτησή μου είτε στα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δύναται να ανακαλείται η απόφαση χρηματοδότησης και να καλούμαι να επιστρέψω έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις της Κ.Υ.Α.
  • Δεσμεύομαι ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγχώρια νομοθεσία.
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης των Πληροφοριακών Υποδομών της δράσης του ΜΙ Καυσίμων.
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της δράσης του ΜΙ Καυσίμων.
Αποδοχή και συνέχεια
Ακύρωση